Semalt: Gaplamak boýunça hünärmen üçin 10 möhüm sorag

Maglumat asyrynda ýaşaýarys we bagtymyza ýa-da gynansak-da häzirki zaman adamlar onlaýn müşderileriň synlaryna aşa bil baglaýarlar. Aslynda, bir negatiw syn siziň işiňize uly zyýan ýetirip biler. Şonuň üçin hemişe gowy onlaýn abraýyňyzy saklamaly. Ygtyýarly hünärmen ýa-da onlaýn abraý dolandyryjysyna bermeli käbir möhüm soraglar.

Ondan nireden başlamalydygyny soraň

Indi diňe oýna girmek ýeterlik däl, sebäbi siz hem oýnuň bir bölegi bolmaly. Sanly häsiýetleriňizi talap edip, sosial media ýaly birnäçe sanly platformalarda profil gurup, marka abraýyňyzy ýokarlandyryp bilersiňiz. Şeýle hem yzygiderli mazmun ibermeli we soraglara mümkin boldugyça çalt jogap bermeli. Aslynda, başlangyç nokadyňyz bolmaly birnäçe onlaýn forumyň bir bölegi bolmaly.

Näme jogap bermeli?

Jemgyýetçilik bilen meşgullanmak üçin her syn, ýazgy we twit diýen ýaly jogap bermeli. Gowy ýazgylara jogap bermek gowy bolsa-da, erbetlere jogap bermek hem möhümdir, sebäbi olar size kompaniýaňyz barada nädogry täsirleri düzetmäge mümkinçilik berýär.

Şereketiňiz wençura goldaw berýärmi we tehnologiýaňyz patentlenenmi?

Köp tehnologiýa girmek üçin kompaniýaňyzy wençura tarapyndan maliýeleşdiriň. Bu köp sanly web gözlemek meselesini çözmäge kömek edýär.

Käbir erbet synlary, teswirleri we ýazgylary ýitirip bolarmy?

Elbetde, kompaniýaňyz hakda negatiw ýazga duşsaňyz, derrew ýok bolmak islegini duýarsyňyz. Gynansagam, edip bilmersiňiz, sebäbi bu web sahypasynyň eýesi ony ýok edip biler. Mundan başga-da, şol wagta çenli giç bolar. Theazga ýüzlenmek ýa-da mümkin boldugyça çalt teswir bermek has gowudyr. Gysgaça aýdylanda, negatiw ýazgylary pozup bilmersiňiz. Başgaça teklip edýän kompaniýalar tarapyndan aldanmaň.

Negativearamaz ýazgylary pozup bilmeýän bolsaňyz, meseläni näme düzedip bilersiňiz?

Gözleg motorynyň netijeler sahypalarynda görmek isleýän mazmunyňyzy saýlap, markaňyzy tanatmaly. Reýtingiňizi ýokarlandyryp biljek käbir tehnologiýalar we usullar bar. Bu meseläni çözmegiň başga ýoly, ähli negatiw mazmuny hasam peseltmekdir.

Onlaýn biznesi ösdürmek üçin başga näme edip bolar?

Kompaniýaňyz hakda agzalan onlaýn platformalara göz aýlamak möhüm bolsa-da, bäsdeşleriňiz barada mümkin bolan ähli zady öwrenmeli, sebäbi bu siziň markaňyzy tanatmak üçin täze mümkinçiliklerdir.

Maňa nädip çalt kömek edip bilersiňiz?

Onlaýn meseläni çözmek üçin zerur wagt gaty üýtgeýär. Käbir meseleleri çözmek üçin birnäçe hepde gerek bolup biler, beýleki meseleler bolsa birnäçe aýyň içinde çözülip bilner. Işjeň bolmak iň möhüm zat. Krizis ýüze çykan halatynda hereket meýilnamasynyň durmuşa geçirilmegi has gowudyr.

mass gmail